VASTUuLLISUUS

Yhteiskunnallinen yritys

Sopimusvuori ry:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus.

Merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

Yhteiskunnallinen yritys -merkin myöntää hakemusten perusteella puolueettomista asiantuntijoista koostuva toimikunta. Merkki myönnetään pääsääntöisesti kolmeksi vuodeksi kerrallaan, mutta toimikunta voi myöntää merkin myös lyhyemmäksi ajaksi. Merkin käyttöoikeuteen vaadittavat tiedot tarkistetaan yrityksiltä vuosittain.

Kestävä kehitys

Sopimusvuorella on pitkät perinteet erilaiseen kierrättämiseen, uusiomateriaalien käyttöön, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja esteettömyyden edistämiseen sekä luontoyhteyden säilyttämiseen ja green care -toimintaan.

Jatkamme tätä työtä sitoutumalla YK:n julkistamaan ja Suomen ratifioimaan Agenda2030 -kestävän kehityksen ohjelmaan. Agenda2030:n 17 kohtaa sisältävät asioita köyhyyden poistamisesta ympäristön suojeluun, kestävästä ravitsemuksesta aina oikeuteen opiskella ja tehdä työtä.

Näitä asioita olemme pohtineet yhteisesti kussakin toimintamuodossamme sekä yhdistyksen asiakkaista ja henkilöstöstä muodostuvassa Kestävän kehityksen -tiimissä. Agenda2030 on meille enemmän pieniä, hiukan parempia valintoja arjessa kuin ohjelmallinen julistus.

Voit tutustua Kestävän kehityksen suunnitelmaamme ohessa.

Kestävän kehityksen suunnitelmamme

Globaali, kaikkia maita koskeva kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030, hyväksyttiin YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa syyskuussa 2015. Yhteinen toimintaohjelma asettaa yhteiset tavoitteet seuraaviksi 15 vuodeksi kaikille YK:n jäsenmaille. Omalta osaltaan Sopimusvuori ry toimeenpanee Suomen suunnitelmaa, jonka toimeenpano ja seurantavastuu on Suomen hallituksella. Suunnitelma on kunnianhimoinen ja sen 17 tavoitetta sisältävät laajoja kokonaisuuksia. 

Sopimusvuori ry:ssä lähdemme liikkeelle pienistä, konkreettisista asioista, joilla voimme arjen valinnoissamme ja toiminnansuunnittelussamme varmistua, että jätämme omalta kohdaltamme samat hyvän elämän mahdollisuudet tuleville sukupolville kuin meillä itsellämme on ollut. Sitoudumme myös omalta osaltamme edistämään myönteistä kehitystä yhdistyksemme piirissä ja sidosryhmissämme.   

Ympäristökysymykset koskevat meitä kaikkia, herättäen huolta ja pahimmillaan horjuttaen mielenterveyttä. Useiden arvioiden mukaan ilmastoahdistusta kokee noin neljännes suomalaisista. Sopimusvuori ry:ssäkin olemme aktivoituneet hakemalla hankeavustusta, jonka turvin voimme tukea erityisesti ilmastoahdistuksesta kärsiviä yläkouluikäisiä nuoria. 

Mielenterveyden tukemisen ohella toinen meille tärkeä teema on sosiaalinen kestävyyden ja oikeudenmukaisuuden edistäminen. Strategiamme ”Kestävää ja merkityksellistä työtä 2023 – 2025” linjaa, että toimimme sosiaalisen esteettömyyden puolesta ja edistämme täysivaltaisen kansalaisuuden toteutumista kaikille yhteiskunnan jäsenille niin, ettei kukaan tippuisi matkasta. Koko toimintamme rakentuu sosiaalisen kestävyyden periaatteille ja pyrimme edistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevien sekä osatyökykyisten henkilöiden sosioekonomista asemaa sekä ihmisarvoisen elämän toteutumista.   

Mistä kaikki alkoi?

Prosessi lähtee aina liikkeelle jostain. Kimmokkeena tälle suunnitelmalle on ollut Sopimusvuori ry:n Verstaan nuorten herääminen aiheeseen. Verstaan nuoret ottivat selvää ja toivat tietoisuuteen meille kaikille Agenda2030. Myös klubitalollamme Näsinkulmassa aiheeseen havahduttiin jo varhain. Mahdollisuutemme toimia Hiedanrannan alueella Tampereella avasi ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä mukaan kiertotalouteen ja hiilineutraaliuteen pohjautuvan aluekehitystyön yhteistyökumppaneiksi parhaan tiedon, hankkeiden, kokeilujen, tutkimuksen ja eturivin toimijoiden kanssa. Hakeuduimme myös Yhteiskunnalliseksi yritykseksi vahvistaaksemme asemaamme ja näkemystämme yhteiskuntavastuullisena toimijana. Monella rintamalla alkoi siis tapahtua asioita samoihin aikoihin.  

”Tätähän me on aina tehty” oli erään joulukuussa 2020 käynnistyneen kestävän kehityksen tiimiläisen kommentti. Toki olemme paljon tehneet, mm. käyttämällä kierrätysmateriaaleja, suosimalla lähituottajia, hyödyntämällä hävikkiruokaa jne. Myös kaikenlainen retkeily, luonnossa liikkuminen ja luontoarvot ovat olleet aina osa toimintaamme. Halusimme kuitenkin avata, vahvistaa ja sitoutua entistä näkyvämmin ja suunnitelmallisemmin kestävän kehityksen periaatteisiin, siksi tämä suunnitelma.   

Miten toteutuu käytännössä?

Suunnitelmamme rakentuu siten, että ensin on laadittu yleiset linjaukset koko yhdistyksen tasolla kattaen kaikki Agenda2030:n 17 tavoitetta. Lisäksi jokaisessa yksikössämme on omat tarkemmat suunnitelmansa, joissa on tuotu esille tätä yleistä suunnitelmaa yksityiskohtaisemmin niitä arjen ratkaisuja ja valintoja, joita päivittäisessä toiminnassamme tehdään. Kussakin yksikössä on omat asiakkaista ja henkilökunnasta muodostuvat kestävän kehityksen tiiminsä ja kokoonnumme säännöllisesti 3-4 kertaa vuodessa pohtimaan ja keskustelemaan yhdessä kestävän kehityksen kysymyksistä. Kestävä kehitys on meille toiminnan eri tasot yhdistävä yhteinen juttu. 

Jatkossa yksiköt kirjaavat omiin vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin tarkemmat tavoitteet kestävän kehityksen näkökulmasta. Yhteinen teema sovitaan vuosittain. Tavoitteiden savuttamisesta raportoidaan vuosittain vuosikertomuksen yhteydessä.

Yhdessä tekemisen ja pienten arkisten valintojen ohella toinen suunnitelman kantava teema on aikajänne: kaikkea ei voida tehdä heti ja nyt, mutta kun uusia valinnan mahdollisuuksia tarjoutuu, teemme valinnat aiempaa ympäristötietoisemmin, olipa kyse fyysisestä, psyykkisestä tai sosiaalisesta ympäristöstä. Opimme ja oivallamme matkan varrella ja toivomme voivamme rohkeasti sanoa kantavamme kortemme kekoon kohti hiilineutraalia Suomea vuonna 2030.  

Suunnitelma elää, kasvaa ja kehittyy!

Huomattavaa suunnitelmassa on, että se elää – uusia osia tulee mukaan, jotakin ehkä tippuu matkasta pois tiedon täydentyessä. Kyseessä on siis eräänlainen työpaperi. Tunnistamme myös, että kyseessä on tapa ajatella ja matka maaliin on pitkä, jos lopullista maalia onkaan. Uskallamme myös asettaa tavoitteet korkealle ja ylläpidämme toivon näkökulmaa. Uskomme yhdessä tekemisen voimaan ja hyvään tulevaisuuteen.  

Suunnitelma on päivitetty kestävän kehityksen tiimin kokoonpanolla
Tampereella 5.6.2024 maailman ympäristöpäivänä. 

Opiskelemaan ja työelämään kannustaminen ja tukeminen. Sopimusvuori ry sitoutuu toiminnassaan edistämään asiakkaidensa työelämäosallisuutta, sillä työ tuo parasta sosiaaliturvaa sekä välillisesti että välittömästi. Mahdollisuus osallistua työelämään parantaa sosioekonomista asemaa, tuo tutkitusti mukanaan lisääntynyttä terveyttä ja parempia terveyspalveluita sekä parantaa vanhuuden toimeentuloturvaa. Sopimusvuori sitoutuu tukemaan asiakkaitaan heidän olemassa olevalla työ- ja toimintakyvyllään, myös osatyökykyisinä, osallistumaan työelämään ja pyrkii luomaan siltoja ja rakentamaan sosiaalista esteettömyyttä mm. erilaisin työllistymismallein (kuten Klubitalojen siirtymätyöohjelma) sekä vaihtoehtoisin opintopoluin tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten ja työelämän kanssa. Omat toimintamuotonsa yhdistys rakentaa siten, että polku työelämään on saumaton ja työtoiminnoissa on mahdollisuus opinnollistamiseen ja osatutkintojen suorittamiseen. Lisäksi Sopimusvuori sitoutuu työllistämään omia asiakkaitaan palkkatyöhön eri muodoissaan mahdollisuuksien mukaan.   

Sosiaalietuuksien neuvonta. Sosiaalihuoltolain mukaisesti sekä lähimmäisen huolehtimisvelvoitteen pohjalta Sopimusvuoren asiakkaita autetaan löytämään heille kuuluvat palvelut ja etuudet. Rooli on pääsääntöisesti tiedottava ja ohjaava, mutta tilanteen niin vaatiessa, myös etua valvova. Neuvonta kuuluu osaksi kaikkia palveluita.  

Verkostot ja vaikuttamistyö. Sopimusvuori ry tuo esille julkisille päättäjille niitä epäkohtia ja ongelmia, joita mielenterveyskuntoutujien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien taloudellisessa toimeentulossa ja pärjäämisessä esille tulee. Suhteita päättäjiin luodaan esimerkiksi kutsumalla päättäjiä vierailuille, yhdistyksen hallitukseen ja sen toimikuntiin ja niin edelleen. Toimimme kulloinkin tarkoituksenmukaisissa verkostoissa, joissa asiaa voi edistää, esimerkkinä ”Kuka kuuntelee köyhää” ja PäMi (Päihde-Mielenterveys) -verkostot. Lisäksi Sopimusvuori tekee aktiivista vaikuttamistyötä sosiaalisen median kautta ja erilaisissa katutapahtumissa. 

Päivittäin tarjottava lämmin ruoka. Sopimusvuori ry sitoutuu tarjoamaan asiakkailleen joko veloituksettoman aterian tai tilan omien eväiden nauttimiseen (palvelutuotanto) tai edullisen, omakustanteisen aterian (matalan kynnyksen toiminnat, Klubitalot). Lisäksi yhteisöissä tarjotaan aamupalaa ja päiväkahvit.   

Ruoan terveellisyys ja ekologisuus. Tarjottava ruoka valmistetaan erityisesti sillä ajatuksella, että se on ravitsevaa, sillä useille ateria on päivän ainoa lämmin ateria. Sen lisäksi huomioidaan ravitsemusopillinen tasapaino ja suositaan mahdollisuuksien mukaan luomu- ja lähiruokaa. Osa ruoasta kasvatetaan itse Green Care -toiminnassa. Hävikkiruokaa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ja omaa ruokahävikkiä pyritään hyödyntämään joko antamalla ruokaa tai myymällä sitä edullisesti kotiin vietäväksi. Päivittäin on tarjolla vihanneksia tai/ja hedelmiä sekä ravitsemuksellisesti täysipainoinen kasvisruokavaihtoehto.   

Ravitsemusneuvonta ja tuki ravitsemuksen ylläpitämiseksi palveluiden ulkopuolella. Toiminnassa tarjotaan asiakkaille opastusta terveellisen ravitsemuksen ylläpitämiseksi, järjestetään erilaista koulutusta sekä 2 ohjeistetaan edullisen ruoan hankintaan siten, että kaikilla olisi halutessaan mahdollisuus syödä terveellisesti ja riittävästi. Yksiköissä järjestetään erilaista hävikkiruokajakelua sekä neuvontaa, mistä voi esimerkiksi noutaa ruokakasseja.  

Ruokailun sosiaalisen ulottuvuuden huomioiminen osana ravitsemusta. Toiminnassa huomioidaan, että tärkeä osa hyvän ravitsemuksen, terveellisten ruokailutottumusten, ateriarytmin ja ruokahalun ylläpitämistä on ruokailemisen sosiaalisen ulottuvuuden huomioiminen. Niinpä yksiköissä valmistetaan ja/tai nautitaan ruoka mahdollisuuksien mukaan yhdessä.  

Kokonaisvaltainen terveyskäsitys. Sopimusvuori ry näkee hyvinvoinnin kokemuksellisuutena, ei ainoastaan sairauden puutteena. Terveyskäsitys on kokonaisvaltainen ja holistinen ja pohjautuu Toipumisorientaatioon (Recovery): tässä keskeisenä ajatuksena on toivon ja osallisuuden näkökulmat sekä ajatus siitä, että hyvää ja täysivaltaista elämää voi elää myös sairauden kanssa. Tämä ei kuitenkaan poissulje sitä, etteikö yhdistyksessä pyrittäisi minimoimaan sairauden tuomia haittoja ja edistämään terveyttä ylläpitävää toimintaa. Lisäksi huomioidaan, että toiminnassa on mukana kansalaisia nuorista vanhuksiin.    

Terveyttä edistävä työ. Ruokailun ohella yhdistyksessä järjestetään neuvontaa, keskustelutilaisuuksia ja toimintaa liittyen mm. ravitsemukseen, liikkumiseen, luontoyhteyteen, uneen, lääkehoitoon, päihteettömyyteen, seksuaaliterveyden ylläpitoon ja oireenhallintaan. Toiminta suunnitellaan ja mitoitetaan eri ikäryhmien tarpeiden mukaan.  

Sairautta korjaava työ. Yhdistyksessä ohjataan ja tuetaan sitoutumaan oman sairauden hoitoon ja järjestetään kuntouttavia palveluita mielenterveyden häiriöistä ja päihdesairauksista kärsiville. Yhteistyö perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon on tiivistä, mikäli asiakkaan tilanne sitä edellyttää.

Kts. kohta 1. Sopimusvuoren asiakkaista valtaosa on työikäisiä, ja parasta sosiaaliturvaa on tukea ihmisiä työn saralla, mihin liittyy keskeisesti kouluttautuminen. Yhdistyksen työssä kehitetään opintopolkuja ja osatutkintomahdollisuuksia yhteistyössä oppilaitosten kanssa huomioiden, että on hyvin erilaisia oppijoita: keskittymis- ja lukihäiriöisiä, koulukiusatuksi tulemisen kokemuksista kärsineitä jne. Opintopolut pyritään näin ollen räätälöimään asiakaskunnan tarpeiden mukaisesti. Omat toimintansa yhdistys avaa siten, että ne voidaan nivoa osaksi opintopolkua ja asiakkaan cv:tä. Elinikäisen oppimisen vahvistamiseksi ja monipuolisen yksilöllisen sekä ryhmämuotoisen opintojen tuen ympärille kehitetään tarvittaessa myös hankkeita. 

Opintoja ei nähdä ainoastaan mahdollisuutena työllistyä vaan itseisarvona. Elinikäisen oppimisen oikeus tuottaa yksilöille myös muuta välillistä iloa ja hyötyä kuin tutkintoon/työhön johtavana toimintana ja uuden oppiminen on jokaisen subjektiivinen oikeus. Lisäksi riittävä kansalaistaitojen ylläpitäminen, kuten digitaitojen oppiminen, ehkäisevät syrjäytymistä. Näiden tavoitteiden edistämiseksi Sopimusvuori ry tekee yhteistyötä mm. Aikuiskoulutustoimijoiden sekä kansalais-/työväenopistojen kanssa järjestäen erilaista kurssitoimintaa.  

Sukupuolten moninaisuus. Sopimusvuori ry sitoutuu kaikessa toiminnassaan sekä edistämään eri sukupuolten tasapuolisia osallistumismahdollisuuksia niin Sopimusvuori ry:ssä kuin laajemmin yhteiskunnassa sekä ehkäisemään kaikenlaista syrjintää. Sopimusvuoren sukupuolisuutta ilmaiseva kieli on muutettu sukupuolineutraaliksi (esim. esimies -> esihenkilö). Myös henkilöstövalinnoissa ja sijoitteluissa pyritään edistämään moninaisuuden toteutumista. Vaikuttamistyötä tehdään yhdistyksen sisäisesti (esim. nostaen havaitut puutteet herkästi keskusteluun) sekä ulkoisessa vaikuttamistyössä esimerkiksi some-kanavilla. Yhdistyksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on vahvasti huomioitu sukupuolten yhdenvertaisuuskysymykset.  

Tyttöjen ja naisten asema. Sopimusvuoressa huomioidaan tärkeys edistää tyttöjen ja naisten asemaa tilanteissa, joissa tasa-arvoinen asema voi olla uhattuna tai alisteinen. Tällaisia tilanteita voi syntyä esimerkiksi päihdemaailmassa tai joissakin kulttuurisissa asetelmissa, missä naisella ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia tehdä päätöksiä omasta puolestaan tai edetä elämässään toivomallaan tavalla.   

Tietoisuus syrjivistä rakenteista. Sitoudumme yhdistyksessä tarkastelemaan myös omaa toimintaamme mahdollisten rakenteellisten, eri sukupuolia eriarvoisesti kohtelevien toimintatapojen ja käytänteiden löytämiseksi, tunnistamiseksi ja muuttamiseksi kestävämpään suuntaan.   

Kohtuullinen vedenkäyttö. Kussakin toimintamuodossa huomioidaan vedenkulutus, seurataan mittarilukemia ja yleisiä ohjeistuksia sen järkevälle käytölle (esim. täysien pyykki- ja astianpesukoneiden pyörittäminen, suositusajat suihkuille jne.). Vedenkulutuksen osalta tehdään kiinteää yhteistyötä kiinteistöjen omistajien kanssa esimerkiksi vähän kuluttavien vesikalusteiden osalta (wc-altaiden ja suihkujen vedenkulutus) ja raportoidaan havaitut viat ja puutteet, kuten vuotavat hanat. Oman laitekannan kohdalla huomioidaan vedenkulutukseen liittyvät tekijät, kuten laitospyykinpesu ja -tiskikoneiden kulutus laitekantaa uusittaessa. Lisäksi Sopimusvuori ry osallistuu mahdollisiin kiertotaloushankkeisiin myös vedenkulutuksen osalta, kuten Hiedanrannan yksikön uudentyyppisten wc-ratkaisujen kanssakehittäjyyteen. Kasvien kasvatustoiminnassa selvitetään mahdollisuutta käyttää luonnonvesiä kastelussa (järvet, sadevesi).  

Vesistöjen saastumisen ehkäiseminen. Omalla toiminnallaan Sopimusvuori ry voi pienimuotoisesti edistää vesistöjen puhtautta panostamalla asianmukaiseen jätteiden kierrättämiseen (mm. muoviroskat) ja välttämällä saastuttavien aineiden joutumista viemäristöihin esimerkiksi kierrättämällä puutyössä käytettävät liuottimet asianmukaisesti sekä käyttämällä vesistöystävällisiä pesu- ja puhdistusaineita.  

Kohtuullinen energian käyttäminen. Sopimusvuori ry:ssä energiaa pyritään käyttämään kohtuudella ja tässä keskiössä on eri toiminnoissa tehtävät pienet ratkaisut: valojen sammuttelut, vähäkulutuksiset vaihtoehdot (kuten ledit loisteputkien sijaan), sisälämpötilojen kohtuullisuus, laitteiden lepovirrat, ei käytetä kuivausrumpua pyykinpesun yhteydessä, silloin kun se on mahdollista jne. Isompi yhdistyksen ratkaistava tulevaisuuden energiakysymys on sen käyttämien tilojen käyttöaste: yhdistyksellä on käytettävissään lämmitettyä tilaa yhteensä n. 4000 m2, jonka käyttöaste jää alle 25 %:n. Miten tilojen yhteiskäyttöä voitaisiin edistää, voitaisiinko joistain tiloista luopua jne.? Tilojen sijoittelussa keskeistä on, että ne säilyvät hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä, kuten esimerkiksi raitiotien varrella.  

Uusiutuvat energiaratkaisut. Sopimusvuori ry:ssä siirrytään asteittain vanhojen sopimusten päättyessä kestävän kehityksen mukaisiin energiaratkaisuihin, kuten biopolttoaine/sähkökäyttöisiin kulkuneuvoihin, uusiutuvalla energialla tuotettavaan sähköön (esim. tuulivoima) ja muihin vihreän teknologian mukanaan tuomiin ratkaisuihin laitekannassa (pienet päästöt, pieni kulutus). Valinnat tehdään tarkoituksenmukaisuus -periaatteella mutta siten, että valinnoissa huomioidaan aina yhtenä keskeisenä tekijänä ekologisuus.  

Yhteiskunnallinen yritys. Sopimusvuori ry on arvopohjainen yhdistystoimija, joka toiminnallaan ei tavoittele voittoa vaan pyrkii edistämään yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista taloudellisesti ja toiminnallisesti kannattavalla tavalla. Toiminnalla ei ole paineita taloudelliseen kasvuun sen enempää kuin on tarvetta toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen.  

Taloudelliset ratkaisut. Toteuttaessaan toimintaansa Sopimusvuori ry pyrkii löytämään taloudellisesti kestävät ratkaisut tuotteita ja palveluita hankkiessaan sekä lisäämään alueellista elinvoimaa kehittämällä tuotteita ja palveluita omalla alueellaan. Sopimusvuori ry kannattaa hankinnoillaan muita alueellisia toimijoita (erityisesti sosiaalisin perustein toimivia organisaatioita) ja pyrkii tekemään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa resursseja jakamalla ja voimia yhdistämällä.   

Hyvinvointia tukevat työolot. Sopimusvuori ry pitää huolta henkilöstöstään ja toimii työehtosopimusten ja työturvallisuusmääräysten mukaisesti. Lisäksi yhdistyksessä sitoudutaan hyvän yhteishengen edistämiseen ja tehtävien suunnitteluun siten, että ne tukevat työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Työn tavoitteena ei ole yksin suoriutuminen, vaan työn ilo ja onnistumisen riemu, ja tärkeää on, että voimavaroja jää myös työn ulkopuoliseen elämään; työ parhaimmillaan antaa ja lisää yksilön voimavaroja. 

ICT-teknologian saatavuus. Sopimusvuori ry:n mahdollisuudet tukea tätä tavoitetta ovat rajalliset. Kuitenkin pienimuotoisesti alatavoitetta 9C voidaan edistää siten, että turvataan niin henkilöstön kuin asiakkaiden työvälineistön saatavuutta ja käytettävyyttä siten, että ammatti- ja kansalaistaidot säilyvät ja voidaan ehkäistä digisyrjäytymistä.  

Sopimusvuori ry:n missio. Kansalaisjärjestömme keskeisenä tavoitteena on estää eriarvoistumista ja lisätä yhdenvertaisuutta kansalaisten välillä. Erityisesti mielenterveyden häiriöistä kärsivien, päihdeongelmaisten tai muuten heikossa työmarkkina-asemassa olevien kuten osatyökykyisten edunvalvonta, hyvän elämän edistäminen, osallisuuden ja toivon lisääminen sekä stigmatisaation purku ovat keskeistä yhdistyksen työkenttää. Sopimusvuori ry järjestää monipuolista toimintaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Vaikuttamistyö. Yhdistys haluaa antaa äänen ja kasvot asiakaskunnalleen sekä edistää heidän asemaansa ja oikeuksiensa toteutumista yhteiskunnassa niin puhumalla kuin tekemällä. Sopimusvuori ry pyrkii toiminnallaan edistämään sosiaalista esteettömyyttä tekemällä vaikuttamistyötä monikanavaisesti ja tuomalla esille myös epäkohtia. Lisäksi Sopimusvuori ry edistää käytänteitä, jotka mahdollistavat erilaisten kynnysten ylittämistä; esimerkiksi erilaiset työllistymisen muodot, kuten siirtymätyö, toimintapolitiikkaan vaikuttava viranomaisyhteistyö ja vaikkapa järjestettävät vaalipaneelit luovat siltaa aktiivisen ja yhdenvertaisen kansalaisuuden toteutumiselle.  

Yhdistyksen rooli osana isompaa yhteisöä. Sopimusvuori ry ja sen toimintayksiköt mieltävät olevansa osa laajempaa yhteisöä ja pyrkivät omalta osaltaan olemaan hyvä naapuri ja kanssatoimija. Yhdistyksen vahvuuksia yhteisöllisyyden kehittäjänä ja asiantuntijana hyödynnetään alueellisessa kehittämistyössä, kuten kasvavalla Hiedanrannan alueella; Sopimusvuori ry on tiivis osa alueen kehittäjäryhmää. Huolimatta sosiaalipalveluihin liitetyistä ennakkoajatuksista, Sopimusvuori ry asiakaskuntineen pyrkii tuomaan kaupunkikehitykseen ratkaisuja, ei ongelmia; päinvastoin, parhaat ratkaisut syntyvät usein siellä, minne ongelmien katsotaan kerääntyvän. Meillä on myös annettavaa yhteisölle.  

Joukkoliikenteen suosiminen. Osana kestävää kaupunkikehitystä yhdistyksessä suositaan joukkoliikennettä kaikissa toimintamuodoissa. Yhdistyksen toimipisteet sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien päässä pääsääntöisesti raitiotien varrella. Kun eri toimintamuodoissa joudutaan liikkumaan autolla (logistiikka, esim. pesula- ja ruokakuljetukset), pyritään toimimaan ”vie mennessäs, tuo tullessas” -periaatteella eli samoilla ajoilla hoitaa mahdollisimman monta asiaa yhtä aikaa. Yksiköihin hankitaan harkinnan mukaan ja tarvittaessa myös (sähköavusteisia) polkupyöriä pientä asiointia varten. Niissä tilanteissa, joissa mahdollista, suositaan sähköistä asiointia välttäen turhaa liikennöintiä. Huomioitavaa kuitenkin on, että osa asioinnista, liikkumisesta ja esimerkiksi autoilusta sisältää myös kuntoutuksellisen puolen, joten punnittaessa eri vaihtoehtoja sosiaalinen aspekti otetaan ratkaisuissa yhdenvertaisena huomioon; molemmat puolet ovat osa kestävää kehitystä.  

Elinkaariajattelu. Tuotteiden ja palveluiden hankinnassa ja omien toimintojen suunnittelussa otetaan käyttöön elinkaarimalli eli ajatellaan ympäristövaikutuksia pitkällä aikavälillä hetkellisen käytön sijaan. Käytännössä tällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, että laitteita, huonekaluja ym. sisustusta ei tehdä hetken mielijohteesta ja uusita sesongin mukaan vaan mietitään teknistä käyttöikää, kestävyyttä ja korjattavuutta koko tuotteen/palvelun elinkaaren ajalta.  

Oma tuotekehitys. Olivatpa kyseessä tuotteet tai palvelut, siinä mitä itse tuotamme, huomioimme niiden ympäristövaikutukset ja pyrimme suosimaan ekologisia tuotantotapoja ja tuotteita. Pyrimme hyödyntämään kierrättämistä ja uusiomateriaaleja ja haemme kumppanuuksia muiden ympäristönäkökulmat huomioivien toimijoiden kanssa.  

Kulutuksen hillitseminen. Sopimusvuori ry osallistuu vuonna 2021 SOSTE:n järjestämään Järjestöt ja kestävä kehitys -teemaiseen koulutukseen, joka toteutetaan webinaareina vuoden aikana. Koulutuksen kautta on mahdollisuus saada tietoa ja apua yhdistyksen hiilijalanjäljen mittaamiseen ja mittaus toteutetaan mahdollisuuksien mukaan joko yksiköittäin tai koko yhdistyksenä. Saadun tiedon pohjalta arvioidaan, miten yhdistys voisi pienentää omaa hiilijalanjälkeään.  

Kiertotalous. Tavara kiertää yksiköiden väleillä ja yksiköistä ulos. Yhdistyksen henkilöstön Teamsissa on kanava sisäiselle kirpputorille, jossa vaihdetaan huonekaluja ja muuta tavaraa. Lisäksi eri yksiköissä on kierrätys/kirpputoripisteitä sisäiseen käyttöön. KIERTO-hankkeen osatoteuttaja 1.12.2021-31.8.2023 välisen ajan. Hankkeessa olivat mukana tekstiilien kierrätykseen erikoistunut Nextiili ry, Tampereen kaupunki, Tampereen seudun invalidien työtuki Titry ry sekä Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry.  Uutuutena Sopimusvuorella on helmikuussa 2024 aloittanut Kanavan uusi tiimi Kierrätystori. Kierrätystori saa myytävät tuotteet lahjoituksena. Osa tuotteista kierrätetään eteenpäin materiaaliksi muille tiimeillemme. Kierrätystorilla myydään myös Kanavassa valmistettuja tekstiili- ja puutyötuotteita. 

Uusia hankintoja tehdään harkiten ja hyödynnetään sekä yksiköiden sisäistä että yksiköiden välistä yhteiskäyttöä.  

”Paperittomat konttorit”. Yhdistyksen toiminnoissa pyritään välttämään turhaa tulostamista ja mapittamista tilanteissa, joissa sähköisesti toimiminen on mahdollista ja jopa tarkoituksenmukaisempaa. Jäsenlehdet ja esitteet ovat saatavilla sähköisessä muodossa, mutta tavoitettavuuden ja yhdenvertaisuuden vuoksi niitä on myös paperiversioina.  

Ilmastotietoisuus. Yhdistyksen toiminnassa valintoja pyritään tekemään tietoisesti ja omalta kapealta osaltamme kantaa kortemme kekoon ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Keskeinen toimenpide on ilmastotietoisuuden lisääminen kaikilla yhdistyksen tasoilla niin, että tiedämme yleisen tavoitteen (lämpötilan nouseminen pysähtyy 1,5 asteeseen) ja tunnistamme pieniä, konkreettisia asioita, joita itse kukin voimme tehdä yksin sekä yhteisönä parempien valintojen tekemiseksi. Nämä konkreettiset ideat ja pienet ilmastoteot ovat yhdistyksen kestävän kehityksen tiimin työsarkaa ja viestinnässä hyödynnetään aktiivisesti sosiaalista mediaa (”Kuukauden KeKe -teot”) yksikkökohtaisten keskustelujen ja tempausten ohella.  

Ilmastoahdistuksen vähentäminen. Ilmastoahdistuksesta kärsii useiden tutkimusten mukaan n. 25 % väestöstä (tilanne 2021). Ilmastoahdistuksen vähentämiseksi ja mielenterveyden edistämiseksi yhdistys on hakenut erilaisia hankkeita, mutta rahoitusta niille ei ole tullut.  

Olemme mukana oppimassa ja vaikuttamassa Pirkanmaan ilmastokeskustoiminnassa (https://www.acccflagship.fi/ilmastotoimintakeskus/)  sekä Tampereen seudun ilmastokumppaneissa (https://ilmastokumppanuus.fi/). 

Vesistöjen suojelu. Pyrimme toiminnassamme suojelemaan kaikkia vesistöjä ja huolehtimaan osaltamme muovien kierrätyksestä niin, etteivät ne joudu vesistöihin. Opettelemme tunnistamaan mitä ovat mikromuovit (esim. kosmetiikka, tekokuitutekstiilit, hygienia- ja pesutuotteet) ja miten niiden käyttöä voisi toiminnassamme vähentää. Yhdistyksessä siirrytään kestokassien käyttöön ja luovutaan muovipusseista ja muista muoveista kaikissa niissä yhteyksissä missä se on mahdollista. Suosimme hankinnoissamme ja valinnoissamme lähituotteita vähentääksemme turhaa merirahtia ja käytämme mahdollisuuksiemme mukaan vastuullisesti kalastettuja kalatuotteita. Lisäämme toiminnassamme tietoisuutta em. asioista.  

Jätteiden määrän minimoiminen ja lajittelu. Yhdistys sitoutuu kierrättämiseen ja lajitteluun sekä jätteiden tuottamisen minimoimiseen kaikissa valinnoissaan. Lisäksi tuotevalinnoissa (esim. maalit, kemikaalit ja pesuaineet) huomioidaan mahdollisuuksien mukaan niiden ympäristövaikutukset (maaperä, vesistöt). Sopimusvuori osallistuu mm.  Ekokumppaneiden järjestämiin siisteystalkoisiin, joiden tarkoituksena oli putsata lähiympäristöön kertyneitä/heitettyjä roskia. 

Vieraslajien torjunta. Sopimusvuori ry on osallistunut jo aiempina vuosina ja jatkaa osallistumistaan vieraslajien torjuntaan yhteistyössä ympäristötoimen kanssa.   

Lähiviljely ja luonnonantimet. Yhdistyksessä on hyödynnetty useiden vuosien ajan mahdollisuuksia lähiviljelyyn kaupunkiympäristöissä, palstoilla ja kasvihuoneilla. Tulevaisuudessa panostetaan aiempaa enemmän myös luonnonantimiin, joita lähimetsät tarjoavat. Ravinnon ohella luonnossa liikkuminen ja metsäretket lisäävät psykofyysistä hyvinvointia ja auttavat meitä ymmärtämään luonnon moninaisuutta ja että olemme itse osa sitä.  

Esimerkin voima. Seuraavat lauseet ovat suoraan Verstaan nuorten kestävän kehityksen suunnitelmasta ja tästä nuorten viisaudesta pyrimme ammentamaan kaikessa toiminnassamme, niin lähiyhteisöissämme kuin laajemmin verkoissamme:  

  • ”Näytetään esimerkkiä rauhanomaisesta yhteiskunnasta.”   
  • ”Opetetaan sopimaan asioista riitelyn sijaan. ” 
  • ”Matala hierarkia – ihminen ihmiselle.”   
  • ”Ollaan tarvittaessa rinnalla kanssakulkijana.”   

Tätä nuorten antamaa esimerkkiä haluamme laajentaa koko yhdistyksen toiminnan kattavaksi.  

Verkostomainen työote. Haemme kumppanuuksia ja yhteistyötä aktiivisesti yli toimialarajojen. Klubitalot osallistuvat Suomen Klubitalojen kestävän kehityksen toimintaan ja koko yhdistys muiden yhdistystoimijoiden (esim. SOSTE) koordinoimaan kestävän kehityksen toimintaan. Hanketoiminnassa rakennetaan uusia ja jatketaan vanhoja kumppanuuksia eri toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti, esimerkiksi Erasmus+ ja ESR-hankerahoitusten turvin. Yhteistyössä hyödynnetään sähköisiä välineitä, mutta kuten muussakin liikkumisessa, huomioidaan myös kestävän kehityksen sosiaalinen ulottuvuus – joskus vaakakupissa painavat enemmän lähikohtaamiset, mutta ns. turhaa reissaamista pyritään välttämään.  

Tilojen ja resurssien yhteiskäyttö. Aineettomien hyödykkeiden, kuten tietotaidon, ohella yhdistys pyrkii tekemään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa myös aineellisten hyödykkeiden osalta. Aina ei tarvitse ostaa omaa, vaan hyödykkeitä voi lainata, hankkia yhteiskäyttöön ja vuokrata. Yhdistyksellä on runsaasti lämmitettyjä tiloja verrattain matalalla käyttöasteella, joten tiloille pyritään löytämään muutakin käyttöä, kuten vaikka harrastustoimintaa.  

Ilmastokumppanuus

Toimimme Tampereen seudun ilmastokumppanina ja tavoittelemme hiilineutraalia Tamperetta yhdessä Kestävä Tampere 2030 -ohjelman kanssa. Hankkeessa mukana olevat kumppanit määrittelevät itse omat ilmastotavoitteet ja -teot.

Sopimusvuoren kestävän kehityksen teema vuonna 2024 on ruoka. Kukin yksikkö on sitoutunut kehittämään ruokailuun liittyviä tottumuksiaan ja käytänteitään kestävän kehityksen suuntaan.

Lisätietoa ilmastokumppanuudesta osoiteessa ilmastokumppanuus.fi.

Mielenturvaa-verkoston jäsenyys

Mielenturvaa-verkosto syntyi tarpeesta löytää ratkaisu työelämän mielenterveyskriisiin. Verkosto on yritysten, järjestöjen ja erilaisten työpaikkojen yhteisponnistus, jossa kulttuurin muuttamisen lisäksi tehdään konkreettisia tekoja mielenterveyshaasteen selättämiseksi työelämässä.

 Verkoston tavoitteena on tehdä mielenterveyden vahvistamisesta osa jokapäiväistä arkea kaikilla työpaikoilla.

Lue lisää osoitteesta mielenturvaa.fi.

Mielenturvaa-verkoston jäsen. Turkoosi tausta.

Vastuullinen ilmoituskanava henkilöstön ja sidosryhmien käytössä

Sopimusvuori ry on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja pyrkii edistämään eettisiä toimintatapoja. Suhtaudumme vakavasti kaikkeen laittomaan, epäeettiseen ja muuhun toimintaohjeidemme vastaiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme aina, kun siihen on perusteltu epäilys.

On tärkeää, että työntekijämme, kumppanimme ja muut sidosryhmämme tuovat tietoomme huolensa ja epäilynsä lain- tai toimintaohjeidemme vastaisesta toiminnasta.

Kanavan palvelun tuottaa ulkopuolinen riippumaton palveluntarjoaja Easywhistle Oy. Se vastaa kanavan teknisestä toteutuksesta ja pitää huolta siitä, että ilmoittajan anonymiteetti on turvattu, ilmoituksen tiedot hyvin suojattu ja järjestelmä täyttää vaativimmat tietosuojakriteerit.

Esitetyt epäilyt tutkitaan luottamuksellisesti määritellyn menettelyn mukaisesti eikä mahdollisiin seuraamustoimiin ryhdytä ennen selvityksen valmistumista.

Lue lisää ja ilmoita.