Toimintaterapeutti harjoittelussa Hiedanrannan yksikössä

Kuka TOI on? Mitä TOI tekee?

Hei! Nimeni on Tiina Hautala ja olen TOI eli tuleva toimintaterapeutti. Opiskelen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja suoritin viimeisimmän harjoitteluni Sopimusvuori ry:n Hiedanrannan työvalmennusyksikössä. Toimintaterapeutteja työskentelee valitettavan vähän tai ei ollenkaan työterveyshuollossa, ammatillisen kuntoutuksen, kuntouttavan työtoiminnan tai työkyvyn arvioinnin parissa. Vaikka toimintaterapian koulutusta on suomessa ollut jo yli 50 vuoden ajan, niin toimintaterapian hyötyjä ja toimintaterapeuttien osaamista ei työmarkkinoilla aina tunnisteta. Oma sydämeni sykkii kuitenkin vahvasti työkykykuntoutukselle.

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, joka saattaa ihmisen merkitykselliseen ja toimivaan arkeen – arkeen, joka on aina enemmän kuin pelkkää pärjäämistä. Toiminnantieteessä (occupational science) tutkitaan toiminnan mahdollistavia tekijöitä. Se osoittaa, miten jokainen selviytyy omassa arjessaan merkityksellisen toiminnan avulla. Toimintaterapia toteutuu ihmisen omassa toimintaympäristössä tai sen tiiviinä osana, ja sen tavoitteena on mahdollistaa osallisuus yhteiskunnassa tukemalla yksilön muutosta toimijana.

Toimintaterapian tavoitteellinen, kuntouttava ja suunnitelmallinen ote sopii erinomaisesti mm. työvalmennukseen. Toimintaterapiassa ihminen huomioidaan kokonaisuutena ja tarkastellaan kaikkea sitä mikä ympäröi häntä. Se tarkoittaa fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten näkökulmien huomioimista ja miten ne vaikuttavat työ- ja toimintakykyyn. Toimintakeskeinen ja asiakaslähtöinen näkökulma on keskeinen osa toimintaterapeutin työtä ja ydinosaaminen koostuu muuttuvien elementtien – ihmisen toimintakyvyn, toiminnan ja ympäristön yhteensovittamisesta. Toimintaterapeuteilla on myös käytössään luotettavia arviointimenetelmiä työssä vaadittavien taitojen ja työkykyyn vaikuttavien tekijöiden arviointiin.

Toimintaterapian keskeinen ajatus on, että asiakas itse on aktiivisen toimijan roolissa. Toimintaterapeutti tukee työ- ja toimintakykyä etsimällä ratkaisuja asiakkaan henkilökohtaisista tarpeista ja vahvuuksista, sekä kartoittaa mahdollisuuksia tehtävien ja työympäristön muokkaamiseen. Toimintaterapeutti tukee ja ohjaa asiakasta löytämään toiminnallisen tasapainon työn, levon, itsestä huolehtimisen ja vapaa-ajan toimintojen välillä, joka on keskeinen edellytys yksilön hyvinvoinnille. Yhdessä voidaan myös harjoitella taitoja, joita asiakas tarvitsee työstä, tai muista toiminnoista selviytyäkseen.

Itse näen että toimintaterapialla olisi valtavasti annettavaa työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa ja vahvistamisessa, sekä työllistymisen ja työhyvinvoinnin tukena. Tulevaisuuden yhteiskunnallisten haasteiden taklaamisessa tulemme varmasti tarvitsemaan vahvaa moniammatillista työskentelytapaa ja aitoa yhteen hiileen puhaltamista. Toivottavasti näemme tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin toimintaterapeutteja työskentelemässä myös tällä sektorilla.