Valmentava kuntouttava työtoiminta

Palvelut ovat suunnattu työttömille työnhakijoille, joiden tavoitteena on edetä työhön, koulutukseen tai muuhun työllistymistä edistävään palveluun.

Työtehtävät räätälöidään asiakkaan työ- ja toimintakykyyn ja osaamisen siten, että ne ovat työmarkkinoille etenemisen kannalta mielekkäitä ja riittävän vaativia.

Työtoiminnan sisältö:

 • asiakas dokumentoi oloaan työtoiminnassa hänelle parhaiten soveltuvalla toteutustavalla
 • luodaan edellytykset jatkosuunnitelmien toteutumiseen
 • parannetaan asiakkaan elämänhallintaa
 • tuetaan asiakkaan sosiaalista toimintakykyä ja vuorovaikutusta 
 • omaksutaan työelämän pelisääntöjä
 • työssä suoriutumisen ja työtaitojen arviointi
 • vahvistetaan yhteiskunnallista osallisuutta
 • vahvistetaan työelämävalmiuksia sekä työelämäosallisuutta
 • yksilöllisestä perehdytyksestä, tuesta ja ohjauksesta työtehtävissä

Työtoiminnan toteutustavat:

 • työtoiminta erilaisissa toimintaympäristöissä
 • ryhmätoiminnat
 • yksilöllinen valmennus

Asiakkaita kohdellaan yhteisön tasavertaisina jäseninä, vaikka he eivät olekaan työsuhteessa. Asiakkaiden toiveita ja näkemyksiä kuullaan työtoiminnan aikana ja heidän yksilölliset tarpeet huomioidaan.

Palveluiden kesto määräytyy yksilöllisesti. Yleisimmin sopimuksia tehdään 3 tai 6 kuukauden jaksoissa. Toimintapäivän kesto on yleisimmin 4 tuntia. Toiminnassa käydään 1-4 kertaa viikossa. Toimintaan voi osallistua myös etänä tai lähi- ja etäkuntoutuksen yhdistelmänä eli hybridinä.

Toimintapäiviin sisältyy ravintosuositusten mukainen lounas ja kahvi.

Tampereen kaupunki antaa tamperelaisille toimintaan sitoutuneille matkakorvauksen eli kuukausilatauksen bussikorttiin. 9€ kulukorvauksen saa toteutuneilta työtoimintapäiviltä.

Asiakasohjaus tapahtuu aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistämissuunnitelman kautta, jotka tehdään TYKAS:ssa tai TE-toimistossa.

Työtoimintaa on tarjolla eri aloilta:

Opinnollistaminen ja osatutkinnot:

Teemme yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa. Osaaminen on tunnistettu monessa työtehtävässä, mikä mahdollistaa opinnollistamisen. Karttunut osaaminen tehdään tunnistettavaksi ja näkyväksi osaamistodistuksella, jossa asiakkaan taitoja on vertailtu kyseisen alan ammatillisen tutkinnon perusteisiin tai osatutkintojen näyttöjen kautta.

Järjestämme ajoittain myös erilaisia korttikoulutuksia (hygienia, työturvallisuus, EA1 jne.).

Palvelun päätyttyä asiakas saa halutessaan työtoimintatodistuksen.

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi:

Asiakkaille, joiden tavoitteena on paluu työelämään. Heillä, joilla on tarve joko uuden ammatillisen polun löytymiselle tai kokonaan uuteen ammattiin kouluttautumiselle.

Työ- ja toimintakyvyn arviointijaksolle asetetaan tavoitteet liittyen asiakkaan työ- ja toimintakykyyn. Arvioimme työ- ja toimintakykyä suhteessa olemassa olevaan ammattiin tai suunniteltuun ammattiin. Arvioidaan:

 • jäljellä olevaa yleistä työkykyä
 • mahdollisia rajoitteita työympäristöön liittyen
 • työssä selviytymistä avoimilla työmarkkinoilla
 • mitä haasteita, vahvuuksia ja osaamista asiakkaalla on suhteessa työmarkkinoihin.

Toimintajakson perusteella arvioidaan myös asiakkaalle sopivaa ammattinimikettä tai ammattialaa sekä millaista koulutusta asiakas jatkossa tarvitsee.

Tästä Valmentavan kuntouttavan työtoiminnan esite PDF

Toimintaa näissä yksiköissä