SOPIMUSVUORI RY – KIERTO-KIERTOTALOUDESTA KASVUA -HANKE

Sopimusvuori ry tuottaa Tampereella sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan palveluja neljässä yksikössä. Sopimusvuorella on pitkät perinteet erilaiseen kierrättämiseen, uusiomateriaalien käyttöön, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja esteettömyyden edistämiseen sekä luontoyhteyden säilyttämiseen ja green care -toimintaan. Sopimusvuori ry on sitoutunut YK:n julkistamaan ja Suomen ratifioimaan Agenda2030 -kestävän kehityksen ohjelmaan. Sopimusvuori ry on osatoteuttajana mukana tammikuussa 2022 alkaneessa KIERTO-Kiertotaloudesta kasvua -hankkeessa. Toimiminen Hiedanrannan alueella Tampereella on avannut ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä mukaan kiertotalouteen ja hiilineutraaliuteen pohjautuvan aluekehitystyön yhteistyökumppaniksi parhaan tiedon, hankkeiden, kokeilujen, tutkimuksen ja eturivin toimijoiden kanssa.

Tampereen kaupungin koordinoima KIERTO-Kiertotaloudesta kasvua -hanke edistää kiertotaloutta ja luo uusia työpaikkoja. Hanke keskittyy etenkin luomaan heikossa työmarkkina-asemassa oleville nuorille kiertotalouteen liittyviä työllistymispolkuja, erityisesti työpaikalla tapahtuvan oppimisen avulla. Hankkeen tavoite on myös kasvattaa kiertotaloustietämystä, innostusta, yrittäjyyttä ja verkostoitumista. Hanke tukee myös yritysten ja organisaatioiden kiertotalouden liiketoimintapotentiaalin tunnistamista. Nuorten lisäksi hankkeen kohderyhmänä ovatkin tamperelaiset yritykset, kolmannen sektorin toimijat sekä kaupungin eri yksiköt ja päättäjät. Hanke pyrkii vastaamaan työnantajien muuttuviin työvoiman tarpeisiin nopeasti kehittyvällä kiertotalouden kentällä – erityisesti matalan työllistymiskynnyksen tehtäviin.

KIERTO-hanke toteutetaan yhteistyössä osatoteuttajien kanssa. Osatoteuttajina hankkeessa toimivat Sopimusvuori ry:n lisäksi Ekokumppanit Oy, Nextiili ry, Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä sekä TITRY ry. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,09 miljoonaa euroa ja sen päärahoittajana toimii Euroopan Sosiaalirahasto. Hanke toteutetaan ajalla 1.12.2021-31.8.2023.

KIERTO-Kiertotaloudesta kasvua -hankkeessa Sopimusvuori ry toimii kestävän kehityksen ja kuntouttavan työtoiminnan asiantuntijaroolissa luoden ja jatkokehittäen muiden osatoteuttajien kanssa yhteistyössä uusia kiertotalouden työllisyyspalveluita, jotka juurrutetaan osaksi toteuttajaorganisaatioiden palveluvalikoimaa.

Sopimusvuori ry:n hankehenkilöstö KIERTO-Kiertotaloudesta kasvua -hankkeessa:

Projektikoordinaattori: Emmi Laiho, emmi.laiho@sopimusvuori.fi, p. 044 4554781

Kierto-hankkeen sivusto Kiertotaloudestakasvua.fi