Tietoa meistä

ROHKEUS KATSOA LÄHELLE

”Rohkeus katsoa lähelle” – Sopimusvuori ry:n strategia vuosille 2018-2022 on laadittu kaikkien yhdistyksen toimijoiden yhteistyönä. Strategiatyö käynnistyi syksyllä 2017 hallituksen johdolla. Tällöin yhdistyksen nykyistä toimintaa tarkasteltiin SWOT-analyysin kautta ja luotiin muutamia keskeisiä linjauksia. Siitä strategiatyö eteni palvelunkäyttäjille, jotka vastasivat strategian visio -osuudesta; mitä nykyisestä toiminnasta säilytetään ja mitä uutta tarvitaan, jotta yhdistyksen toiminta vastaisi tarpeisiin tulevaisuudessakin. Nämä palvelunkäyttäjien mietteet ovat nähtävillä Hiedanrannan toimiston seinän ”arvotaulussa”. Henkilöstö pohti sellaisia näkökulmia, jolla varmistetaan henkilöstön osaaminen, hyvinvointi ja saatavuus jatkossakin. Nämä henkilöstöön liittyvät näkökulmat täydentyvät myöhemmin 2018 laadittavassa yhdistyksen henkilöstöstrategiassa. Yhdistyksen jäsenet osallistuivat yhdistyksen mission kirkastamiseen ja sääntöjen päivittämiseen syyskokouksen yhteydessä. Lopulta kierros päätyi helmikuussa 2018 takaisin hallitukselle ja edelleen samaisen vuoden maaliskuulla jäsenkokoukselle hyväksyttäviksi. Ennen hyväksymistä strategia luovutetaan vielä kokemusasiantuntijoiden arvioitavaksi.

Kantavina ideoina toiminnalle on yhdistyksen palvelunkäyttäjien, syrjään jätettyjen henkilöiden, elämänlaadun paraneminen ja heidän oman, mielekkään elämänpolkunsa löytämisen tukeminen. Strategian nimi, ”Rohkeus katsoa lähelle” viittaa siihen, että emme ummista silmiämme tällä hetkellä tapahtuville väliinputoamisille ja sille inhimilliselle hädälle, joita teknologistuva, nopeassa muutoksessa oleva globaali yhteiskunta sivutuotteenaan tuottaa. Mielenterveyden teemat ovat yhä edelleen ajankohtaisia, jopa lisääntymässä: mielet murtuvat yhtäältä osattomuudesta, toisaalta liiallista työ- ja suorituspaineista. Köyhyys ja eriarvoistumiskehitys ovat todellisuutta 2000-luvun Suomessa. Samanaikaisesti psykiatrisen hoitotyön ja työttömyyden hoidon palvelut ovat siirtymässä maakunnille sote-uudistuksessa ja epävarmuus tulevasta aiheuttaa katkoksia ja aukkokohtia julkisessa palvelujärjestelmässä. Yhdistystä siis tarvitaan arjen rinnalla kulkijana.

Yhdistys ei kuitenkaan näe yhteiskuntaa uhkakuvana vaan mahdollisuutena. Sopimusvuori ry pyrkii toiminnallaan madaltamaan niitä esteitä, jotka tulevat kansalaisten ja yhteiskunnan väliin. Palvelunkäyttäjillä on erilaisia psykososiaalisia, fyysisiä tai taloudellisia esteitä osallistua täysimittaisesti ja täysivaltaisena kansalaisena yhteiskunnan toimintaan. Näitä kynnyksiä pyrimme yhdessä ylittämään ja tekemään työtä sosiaalisen esteettömyyden mahdollistamiseksi. Käsitettä ”asiakas” -käytetään strategiassa kuvaamaan yhdistyksen palveluroolia moneen suuntaan; asiakkaalla tarkoitetaan niin palvelunkäyttäjiä, palvelun tilaajia ja maksajia kuin yksityis- ja yritysasiakkaitakin, läheisiä unohtamatta.

Strategia rakentuu kolmelle peruslinjalle, jotka ovat miellettävissä myös yhdistyksen uuden kolmiomaisen logon kärkinä. Nämä linjat ovat Lähellä – kuntoutuspalvelut, Lämmöllä – tuotteet ja palvelut sekä Mielihyvin – vaikuttamis-, tutkimus- ja vapaaehtoistyö.

Edellinen orbit-prev Seuraava orbit-next

Lähellä -kuntoutuspalvelut

Lähellä -kuntoutuspalvelut muodostavat Sopimusvuori ry:n toiminnan sydämen. Asiakkaiden, niin palvelunkäyttäjien kuin tilaajienkin, tarpeisiin vastaaminen on Sopimusvuori ry:n toiminnan keskiössä. Sääntöjensä mukaisesti yhdistys harjoittaa voittoa tuottamatta tarkoituksensa saavuttamiseksi monipuolista sosiaalipsykiatrista kuntoutustoimintaa sekä kansalaisten hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävää toimintaa. Myös dementoivaa sairautta sairastaville henkilöille ja heidän omaisilleen tarkoitetut palvelut ovat yhdistyksen sääntöjen piirissä.

Kuntoutuspalveluja järjestäessään Sopimusvuori ry pitää lähtökohtanaan palvelunkäyttäjien erilaisia tarpeita ja pyrkii löytämään ratkaisuja tarpeiden tyydyttämiseksi. Yhdistys palvelee asiakkaitaan valikoimatta heitä, jotka tarvitsevat tukea sosiaalisissa ja mielenterveydellisissä haasteissaan riippumatta iästä, sukupuolesta tai etnisestä taustasta. Palvelusta riippumatta kaikissa huomioidaan laatu- ja vaikuttavuus -näkökulmat ja toimintaa arvioidaan ja kehitetään valittujen mittareiden avulla.

Lämmöllä -tuotteet ja -palvelut

Lämmöllä tuotteet ja palvelut muodostavat Sopimusvuori ry:n työvalmennuksen perustan. Työtehtävien ensisijainen tarkoitus on mahdollistaa työvalmiuksien harjoitteleminen, kehittäminen ja ylläpitäminen. Työtehtävät toimivat ponnahduslautana työelämään. Työtoiminnan taloudellisena tavoitteena ei ole voiton tuottaminen, vaan toiminnan itsensä mahdollistaminen. Mahdollinen voitto sijoitetaan asiakkaiden työllistymismahdollisuuksia edistävään toimintaan.

Työtoiminta voi muodostua tuotteiden valmistamisesta tai palveluiden tarjoamisesta. Tuotteet ja palvelut ovat ekologisia ja niiden valmistamisessa/tarjoamisessa huomioidaan alan yleiset ohjeistukset, asetukset ja turvallisuusmääräykset. Tuote- ja palvelukehittelyssä huomioidaan monipuolisuus, soveltuvuus palvelunkäyttäjille sekä dynaamisuus; tuotteet ja palvelut ovat innovatiivisia ja ajassa kiinni. Tuotteita ja palveluita kehitetään yhdessä elinkeinoelämän kanssa ja profiililtaan ja toimintatavoiltaan ne ovat linjassa yleisen työvoimakehityksen kanssa.

Mielihyvin -vaikuttamis- ja vapaaehtoistyö

Sääntöjensä mukaisesti Sopimusvuori ry harjoittaa tarkoituksensa mukaista koulutus-, julkaisu- ja tutkimustoimintaa sekä vapaaehtoistoimintaa. Yhdistys on halukas etsimään uusia toimintamalleja, tuottamaan uutta tietoa ja hyödyntämään digitalisaation ja uuden teknologian suomia mahdollisuuksia.

Sopimusvuori ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, mutta aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ottaen kantaa toimialaansa liittyvissä asioissa. Yhdistys tekee vaikuttamistyötä positiivisen mielenterveyden edistämiseksi, mielen sairauksiin liittyvien stigmojen purkamiseksi ja asiatiedon jakamiseksi. Tähän liittyen yhdistys panostaa monikanavaiseen viestintään, järjestää info- ja koulutustilaisuuksia, osallistuu tutkimushankkeisiin ja julkaisee materiaalia yleiseen jakeluun.

Vapaaehtoistyö on dynaamista ja vastaa kulloisiinkin yhdistyksen tarpeisiin. Vapaaehtoistyöntekijät ovat arvostettuja yhdistyksen toimijoita ja heille järjestetään koulutusta ja tapaamisia. Vapaaehtoiset sitoutuvat yhdistyksen strategiaan ja omavalvontasuunnitelman ohjeistuksiin. Ammatillisena polkuna vapaaehtoistyö on muodostaa yhden merkittävän jatkopoluttautumisen mahdollisuuden palvelunkäyttäjille joko Sopimusvuori ry:n sisällä tai yhdistyksen ulkopuolella.