Tietoa meistä

ROHKEUS KATSOA LÄHELLE

”Rohkeus katsoa lähelle” – Sopimusvuori ry:n strategia vuosille 2018-2022 on laadittu kaikkien yhdistyksen toimijoiden yhteistyönä. Strategiatyö käynnistyi syksyllä 2017 hallituksen johdolla. Tällöin yhdistyksen nykyistä toimintaa tarkasteltiin SWOT-analyysin kautta ja luotiin muutamia keskeisiä linjauksia. Siitä strategiatyö eteni palvelunkäyttäjille, jotka vastasivat strategian visio -osuudesta; mitä nykyisestä toiminnasta säilytetään ja mitä uutta tarvitaan, jotta yhdistyksen toiminta vastaisi tarpeisiin tulevaisuudessakin. Nämä palvelunkäyttäjien mietteet ovat nähtävillä Hiedanrannan toimiston seinän ”arvotaulussa”. Henkilöstö pohti sellaisia näkökulmia, jolla varmistetaan henkilöstön osaaminen, hyvinvointi ja saatavuus jatkossakin. Nämä henkilöstöön liittyvät näkökulmat täydentyvät myöhemmin 2018 laadittavassa yhdistyksen henkilöstöstrategiassa. Yhdistyksen jäsenet osallistuivat yhdistyksen mission kirkastamiseen ja sääntöjen päivittämiseen syyskokouksen yhteydessä. Lopulta kierros päätyi helmikuussa 2018 takaisin hallitukselle ja edelleen samaisen vuoden maaliskuulla jäsenkokoukselle hyväksyttäviksi. Ennen hyväksymistä strategia luovutetaan vielä kokemusasiantuntijoiden arvioitavaksi.

Kantavina ideoina toiminnalle on yhdistyksen palvelunkäyttäjien, syrjään jätettyjen henkilöiden, elämänlaadun paraneminen ja heidän oman, mielekkään elämänpolkunsa löytämisen tukeminen. Strategian nimi, ”Rohkeus katsoa lähelle” viittaa siihen, että emme ummista silmiämme tällä hetkellä tapahtuville väliinputoamisille ja sille inhimilliselle hädälle, joita teknologistuva, nopeassa muutoksessa oleva globaali yhteiskunta sivutuotteenaan tuottaa. Mielenterveyden teemat ovat yhä edelleen ajankohtaisia, jopa lisääntymässä: mielet murtuvat yhtäältä osattomuudesta, toisaalta liiallista työ- ja suorituspaineista. Köyhyys ja eriarvoistumiskehitys ovat todellisuutta 2000-luvun Suomessa. Samanaikaisesti psykiatrisen hoitotyön ja työttömyyden hoidon palvelut ovat siirtymässä maakunnille sote-uudistuksessa ja epävarmuus tulevasta aiheuttaa katkoksia ja aukkokohtia julkisessa palvelujärjestelmässä. Yhdistystä siis tarvitaan arjen rinnalla kulkijana.

Yhdistys ei kuitenkaan näe yhteiskuntaa uhkakuvana vaan mahdollisuutena. Sopimusvuori ry pyrkii toiminnallaan madaltamaan niitä esteitä, jotka tulevat kansalaisten ja yhteiskunnan väliin. Palvelunkäyttäjillä on erilaisia psykososiaalisia, fyysisiä tai taloudellisia esteitä osallistua täysimittaisesti ja täysivaltaisena kansalaisena yhteiskunnan toimintaan. Näitä kynnyksiä pyrimme yhdessä ylittämään ja tekemään työtä sosiaalisen esteettömyyden mahdollistamiseksi. Käsitettä ”asiakas” -käytetään strategiassa kuvaamaan yhdistyksen palveluroolia moneen suuntaan; asiakkaalla tarkoitetaan niin palvelunkäyttäjiä, palvelun tilaajia ja maksajia kuin yksityis- ja yritysasiakkaitakin, läheisiä unohtamatta.

Strategia rakentuu kolmelle peruslinjalle, jotka ovat miellettävissä myös yhdistyksen uuden kolmiomaisen logon kärkinä. Nämä linjat ovat Lähellä – kuntoutuspalvelut, Lämmöllä – tuotteet ja palvelut sekä Mielihyvin – vaikuttamis-, tutkimus- ja vapaaehtoistyö.

Edellinen orbit-prev Seuraava orbit-next

Lähellä -kuntoutuspalvelut

Lähellä -kuntoutuspalvelut muodostavat Sopimusvuori ry:n toiminnan sydämen. Asiakkaiden, niin palvelunkäyttäjien kuin tilaajienkin, tarpeisiin vastaaminen on Sopimusvuori ry:n toiminnan keskiössä. Sääntöjensä mukaisesti yhdistys harjoittaa voittoa tuottamatta tarkoituksensa saavuttamiseksi monipuolista sosiaalipsykiatrista kuntoutustoimintaa sekä kansalaisten hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävää toimintaa. Myös dementoivaa sairautta sairastaville henkilöille ja heidän omaisilleen tarkoitetut palvelut ovat yhdistyksen sääntöjen piirissä.

Kuntoutuspalveluja järjestäessään Sopimusvuori ry pitää lähtökohtanaan palvelunkäyttäjien erilaisia tarpeita ja pyrkii löytämään ratkaisuja tarpeiden tyydyttämiseksi. Yhdistys palvelee asiakkaitaan valikoimatta heitä, jotka tarvitsevat tukea sosiaalisissa ja mielenterveydellisissä haasteissaan riippumatta iästä, sukupuolesta tai etnisestä taustasta. Palvelusta riippumatta kaikissa huomioidaan laatu- ja vaikuttavuus -näkökulmat ja toimintaa arvioidaan ja kehitetään valittujen mittareiden avulla.

Lämmöllä -tuotteet ja -palvelut

Lämmöllä tuotteet ja palvelut muodostavat Sopimusvuori ry:n työvalmennuksen perustan. Työtehtävien ensisijainen tarkoitus on mahdollistaa työvalmiuksien harjoitteleminen, kehittäminen ja ylläpitäminen. Työtehtävät toimivat ponnahduslautana työelämään. Työtoiminnan taloudellisena tavoitteena ei ole voiton tuottaminen, vaan toiminnan itsensä mahdollistaminen. Mahdollinen voitto sijoitetaan asiakkaiden työllistymismahdollisuuksia edistävään toimintaan.

Työtoiminta voi muodostua tuotteiden valmistamisesta tai palveluiden tarjoamisesta. Tuotteet ja palvelut ovat ekologisia ja niiden valmistamisessa/tarjoamisessa huomioidaan alan yleiset ohjeistukset, asetukset ja turvallisuusmääräykset. Tuote- ja palvelukehittelyssä huomioidaan monipuolisuus, soveltuvuus palvelunkäyttäjille sekä dynaamisuus; tuotteet ja palvelut ovat innovatiivisia ja ajassa kiinni. Tuotteita ja palveluita kehitetään yhdessä elinkeinoelämän kanssa ja profiililtaan ja toimintatavoiltaan ne ovat linjassa yleisen työvoimakehityksen kanssa.

Mielihyvin -vaikuttamis- ja vapaaehtoistyö

Sääntöjensä mukaisesti Sopimusvuori ry harjoittaa tarkoituksensa mukaista koulutus-, julkaisu- ja tutkimustoimintaa sekä vapaaehtoistoimintaa. Yhdistys on halukas etsimään uusia toimintamalleja, tuottamaan uutta tietoa ja hyödyntämään digitalisaation ja uuden teknologian suomia mahdollisuuksia.

Sopimusvuori ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, mutta aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ottaen kantaa toimialaansa liittyvissä asioissa. Yhdistys tekee vaikuttamistyötä positiivisen mielenterveyden edistämiseksi, mielen sairauksiin liittyvien stigmojen purkamiseksi ja asiatiedon jakamiseksi. Tähän liittyen yhdistys panostaa monikanavaiseen viestintään, järjestää info- ja koulutustilaisuuksia, osallistuu tutkimushankkeisiin ja julkaisee materiaalia yleiseen jakeluun.

Vapaaehtoistyö on dynaamista ja vastaa kulloisiinkin yhdistyksen tarpeisiin. Vapaaehtoistyöntekijät ovat arvostettuja yhdistyksen toimijoita ja heille järjestetään koulutusta ja tapaamisia. Vapaaehtoiset sitoutuvat yhdistyksen strategiaan ja omavalvontasuunnitelman ohjeistuksiin. Ammatillisena polkuna vapaaehtoistyö on muodostaa yhden merkittävän jatkopoluttautumisen mahdollisuuden palvelunkäyttäjille joko Sopimusvuori ry:n sisällä tai yhdistyksen ulkopuolella.

 

Tietosuojalauseke
Päivitetty 25.05.2018
Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Sopimusvuori ry käsittelee jäsentensä, asiakkaidensa, hallituksen jäsenten, työntekijöidensä, vapaaehtoisten ja verkkokaupan käyttäjien henkilötietoja ja miten henkilötietojen käsittelyyn voi vaikuttaa.
Henkilötietojen käsittelyssä käytetään soveltuvaa lainsäädäntöä sekä toimialan itsesääntelyä, kuten esimerkiksi laki potilaan asemasta ja oikeuksista.

REKISTERINPITÄJÄ
Sopimusvuori ry
Y-tunnus: 0155524-3
Lielahdenkatu 10-12
33400 TAMPERE

KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
Sopimusvuori ry kerää ja käsittelee henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn laajuus vaihtelevat riippuen Sopimusvuori ry:n ja jäsenen, asiakkaan, hallituksen jäsenen, työtekijän, vapaaehtoisen tai verkkokaupan käyttäjän välisestä suhteesta.
Annetut henkilötiedot
Jäsenen, asiakkaan, työntekijän, hallituksen jäsenen, vapaaehtoisen tai verkkokaupan käyttäjän eri yhteyksissä, kuten palvelujen pariin tai työsuhteeseen tullessa, tuotetilauksen tai verkkokauppaan rekisteröitymisen yhteydessä, Sopimusvuori ry:lle antamia henkilötietoja voivat olla esimerkiksi:
• perustiedot, kuten nimi- ja yhteystiedot
• tiedot koulutuksesta tai aiemmista työsuhteista
• tilaus ja laskutustiedot, kuten tiedot tilauksen maksajasta ja saajasta sekä heidän sähköpostiosoite ja puhelinnumero
• asiakaspalvelutiedot, kuten asiakaspalautteet, asiakaspalvelun kanssa käyty viestintä

Emme kerää, emmekä analysoi verkkokaupan tietoja hyödyntämällä evästeitä.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA
Sopimusvuori ry kerää henkilötietoja jäsenyyden, asiakassuhteen ja työsuhteen hoitamiseen sekä tuotteiden ja palvelujen kehitykseen.

Jäsenyyden hoitaminen
Sopimusvuori ry käyttää jäsentensä henkilötietoja erilaisiin jäsenyyden hoitamisen kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin kuten esimerkiksi:
• jäsenyyden ylläpitoon tai jäsenviestintään
• laskutukseen
Jäsenyyden hoitamiseksi tehtävä henkilötietojen käsittely perustuu Sopimusvuori ry:n ja jäsenen väliseen sopimukseen.
Jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa jäsenyyden hoitamiseksi tehtävään henkilötietojen käsittelyyn olemalla yhteydessä Sopimusvuori ry:n toimistolle, viestintäjohtaja Pirkko Kelemen, puh 010 526 6205, pirkko.kelemen@sopimusvuori.fi tai jäsenrekisteriin.

Asiakassuhteen hoitaminen
Sopimusvuori ry käyttää asiakkaiden henkilötietoja erilaisiin asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin kuten esimerkiksi:
• tuotetilausten toimittamiseen
• asiakassuhteen ylläpitoon tai asiakasviestintään
• asiakaspalveluun tai muuhun asiakastukeen
• laskutukseen
• kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelunkäyttäjien tietojen kirjaamiseen Tampereen kaupungin tietojärjestelmään tai ulkopaikkakuntalaisten osalta rekisteriin
Asiakassuhteen hoitamiseksi tehtävä henkilötietojen käsittely perustuu Sopimusvuori ry:n ja asiakkaan väliseen sopimukseen tuotteen tai palvelun toimittamisesta tai muusta asiakassuhteen muodostavasta toimenpiteestä.
Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa asiakassuhteen hoitamiseksi tehtävään henkilötietojen käsittelyyn olemalla yhteydessä Sopimusvuori ry:n toimistolle, viestintäjohtaja Pirkko Kelemen, puh 010 526 6205, pirkko.kelemen@sopimusvuori.fi tai kyseiseen yksikköön.

Työsuhteen hoitaminen
Sopimusvuori ry käyttää työntekijöiden henkilötietoja erilaisiin työsuhteen hoitamisen kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin kuten esimerkiksi:
• palkanmaksuun
• työsuhteen ylläpitoon
Työsuhteen hoitamiseksi tehtävä henkilötietojen käsittely perustuu Sopimusvuori ry:n ja työntekijän väliseen työsopimukseen.
Työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa työsuhteen hoitamiseksi tehtävään henkilötietojen käsittelyyn olemalla yhteydessä Sopimusvuori ry:n toimistolle, viestintäjohtaja Pirkko Kelemen, puh 010 526 6205, pirkko.kelemen@sopimusvuori.fi tai kyseisen yksikön johtajaan.

Hallituksen jäsenten ja vapaaehtoisten yhteydenpito
Sopimusvuori ry käyttää hallituksen jäsenten ja vapaaehtoisten henkilötietoja erilaisiin yhteistyön kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin kuten esimerkiksi:
• viestintään
• kulukorvauksiin
Henkilötietojen käsittely perustuu Sopimusvuori ry:n ja hallituksen jäsenten sekä vapaaehtoisten väliseen sopimukseen.
Hallituksen jäsenellä ja vapaaehtoisella on mahdollisuus vaikuttaa yhteistyön hoitamiseksi tehtävään henkilötietojen käsittelyyn olemalla yhteydessä Sopimusvuori ry:n toimistolle, viestintäjohtaja Pirkko Kelemen, puh 010 526 6205, pirkko.kelemen@sopimusvuori.fi tai jäsenrekisteriin.

Tuotteiden ja palvelujen kehitys
Tuotteita ja palveluja kehitetään kyselyiden ja palautteiden avulla. Tutkimuksissa ja kyselyissä kerättävien tietojen tarkemmasta käyttötarkoituksesta sekä tietojen tallentamisesta kerrotaan kunkin tutkimuksen tai kyselyn yhteydessä erikseen.
Tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi tapahtuva henkilötietojen käsittely perustuu Sopimusvuori ry:n oikeutettuun etuun hyödyntää tietoja asiakkaidensa ja verkkokaupan käyttäjien hyväksi.
Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa asiakassuhteen hoitamiseksi tehtävään henkilötietojen käsittelyyn olemalla yhteydessä Sopimusvuori ry:n toimistolle, viestintäjohtaja Pirkko Kelemen, puh 010 526 6205, pirkko.kelemen@sopimusvuori.fi tai asiakaspalveluun tai kyseiseen yksikköön.

Kaupalliset käyttötarkoitukset
Sopimusvuori ry ei käytä jäsenten, asiakkaiden, työtekijöiden tai verkkokaupan käyttäjien tietoja markkinointiin, mainontaan tai muihin kaupallisiin toimenpiteisiin. Tietoja ei siten voida hyödyntää esimerkiksi mainonnan kohdentamisessa, suoramarkkinoinnissa tai mainosten näyttämisessä kolmansien osapuolten alustoilla.

HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN JA LUOVUTTAMINEN
Sopimusvuori ry hyödyntää henkilötietoja niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joista on kerrottu ylempänä. Lisäksi Sopimusvuori ry voi käyttää kolmansien osapuolten palveluja, esimerkkinä palkanmaksun ja kirjanpidon ulkoistus. Sopimusvuori ry varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistaa kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä.

Sopimusvuori ry voi jakaa tai luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
• Kun soveltuva lainsäädäntö velvoittaa luovuttamaan henkilötietoja. Henkilötietojen luovuttaminen voi tällöin olla tarpeen esimerkiksi viranomaisen pyynnöstä tai oikeusprosessin toteuttamiseksi.
• Sopimusvuori ry voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se on välttämätöntä Sopimusvuori ry:n sekä jäsenen, asiakkaan, työntekijän tai käyttäjän oikeuksien tai turvallisuuden takaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai viranomaistiedusteluihin vastaamiseksi.

Henkilötietojen siirtäminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle
Sopimusvuori ry ei pääsääntöisesti siirrä tai käsittele tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tietoja poikkeuksellisesti siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistetaan henkilötietojen suojan riittävä taso soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Sopimusvuori ry säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista aiemmin määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Voimassa oleva lainsäädäntö, kuten kirjanpito- tai muu pakottava lainsäädäntö, voi kuitenkin velvoittaa säilyttämään henkilötietoja myös käsittelyn tarkoituksen päättymisen jälkeen. Tällaisissa tilanteissa säilytyksessä noudatetaan soveltuvassa lainsäädännössä määriteltäviä säilytysaikoja.

YKSILÖN OIKEUDET JA MAHDOLLISUUDET VAIKUTTAA
Sopimusvuori ry sitoutuu huolehtimaan jäsenten, asiakkaiden, työtekijöiden ja verkkokaupan käyttäjien yksityisyydensuojasta sekä tietosuojalainsäädännön mukaisista oikeuksista. Alla on listattu keskeisimmät oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet henkilötietojen käsittelyyn liittyen:
• oikeus päästä tarkastelemaan itseään koskevia henkilötietoja sekä oikeus vaatia korjauksia virheellisiin tietoihin.
• oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista niiltä osin kuin se on muun lainsäädännön puitteissa mahdollista.
• oikeus siirtää tiettyjä itseään koskevia tietoja henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Yllä kuvattuihin oikeuksiin liittyvissä pyynnöissä voit olla yhteydessä Sopimusvuori ry:n toimistolle, viestintäjohtaja Pirkko Kelemen, puh 010 526 6205, pirkko.kelemen@sopimusvuori.fi tai kyseisen yksikön johtajaan.

TIETOTURVA
Sopimusvuori ry huolehtii henkilötietojen tietoturvallisesta käsittelystä asianmukaisin tietoturvatoimenpitein. Henkilötietoja suojataan katoamiselta, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä, oikeudettomalta pääsyltä ja luovutukselta. Tietoturvallinen käsittely varmistetaan esimerkiksi rajaamalla pääsyä tietoihin ja varmistamalla, että työntekijämme sekä alihankkijamme käyttävät henkilötietoja annettujen ohjeiden ja sopimusten mukaisesti.

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Sopimusvuori ry varaa oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi palvelujen kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi. Tietosuojaselosteen muutoksista ja päivityksistä tiedotetaan Sopimusvuori ry:n verkkosivuilla.